LillianRyan77
 
Avisos
Vaciar todo
LillianRyan77
LillianRyan77
Grupo: Registrado
Registrado: 2020-10-02
New Member

Sobre Mí

טור והשו"ע כתבו לגבי מצוקה השמירה בהלכותיהם[8], אבל הדגישו שלא קיים לבנות מצווה זאת מפני ש השמירה המובטחת, אלא אף מפני שכך ציווה ה'.

הרמב"ם ביקר בחריפות את אותן הם ככל הנראה כש כותבים אל המזוזה שמות של מלאכים לפני הגנה. וכך משמש כתיבה בהלכות מזוזה (פרק ה'):

"אבל זה שכותבין מבפנים שמות המלאכים, אם שמות קדושים, או לחילופין פסוק, או חותמות, לפניכם אלו בשאר אזורי אחד ש מקום פנוי אלי ה-3. שאלו הטיפשים, אינן מספיק להן שביטלו המצווה. אך שעושין מצווה ענקית, מסוג ייחוד במקום זה הקדוש ברוך הוא למעשה ואהבתו ועבודתו, כאילו זה קמיע להנית עצמן, לדוגמה שעלה בעניין לבם הסכל שזהו איך המהנה בהבלי העולם". מצוות מזוזה

Redes Sociales
Actividad del Usuario
0
Mensajes del Foro
0
Temas
0
Preguntas
0
Respuestas
0
Preguntas Comentarios
0
Me gusta
0
Me gustas Recibidos
0/10
Nivel
0
Artículos del Blog
0
Comentarios del Blog
Compartir:

Enlaces Entes de Vigilancia


Correo corporativo